Edycja faktury zakupu

Zmodyfikowano dnia 14 Mar 2024

W fireTMS możliwa jest edycja faktur zakupu, które zostały zarejestrowane w systemie. 


 1. Edycja zarejestrowanej i zatwierdzonej faktury zakupu


Aby edytować zarejestrowaną fakturę zakupu, należy przejść do Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone. Po przejściu do widoku edycji zatwierdzonej faktury zakupu należy skorzystać z opcji Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie.


Po wybraniu opcji Edytuj i rejestruj ponownie, faktura zakupu automatycznie otrzymuje status Nowa. Aby dokonać zmian w fakturze zakupu, należy użyć opcji Rejestruj dokument.

  


Po zakończeniu edycji można ponownie zarejestrować tą fakturę opcją Rejestruj, a następnie zatwierdzić opcją Zatwierdź.
2. Anulowanie faktury zakupu


W systemie możliwe jest również anulowanie zarejestrowanej i zatwierdzonej faktury zakupu. Aby dokonać anulowania, należy w dokumencie użyć opcji Edycja >> Anuluj dokument. Faktura otrzyma status Anulowana i będzie widoczna na liście Dokumentów zatwierdzonych (Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone) jedynie informacyjnie, nie będzie brana pod uwagę w podsumowaniach i raportach w systemie.


Uwaga: Możliwe jest cofnięcie anulowania faktury zakupu za pomocą opcji Edycja >> Rejestruj ponownie


3. Rejestracja korekty do faktury zakupu


Aby zarejestrować fakturę korygującą do faktury zakupu, należy przejść do Księgowość >> Zakupy >> Dokumenty zatwierdzone. Tutaj na liście należy wybrać fakturę, a następnie widoczną po prawej stronie opcję Faktura korygująca.Użytkownik ma możliwość zarejestrowania:
- częściowej korekty (np. zwiększenie / zmniejszenie kwoty)

- całkowitej korekty do zera. W tym celu należy w części Pozycje na fakturze użyć przycisku edycji i w pozycji Po wpisać w polu Ilość lub Cena netto wartość 0. Spowoduje to skorygowanie faktury pierwotnej do zera i zostanie nadany jej status Anulowana (Korekta do zera)
Zarejestrowana i zatwierdzona faktura korygująca będzie znajdować się na liście w 
Księgowość >> Zakupy >> Faktury korygująca.


4. Edycja faktury zakupu ze statusem Zapłacona


Gdy płatność powiązana z fakturą zakupu zostanie oznaczona jako Zapłacona, aby dokonać jej edycji, należy najpierw przejść do tej płatności i zmienić jej status na Do zapłaty. W tym celu w płatności należy użyć opcji Anuluj >> Edytuj i rejestruj ponownie, a następnie w polu Zapłacono wpisać kwotę 0. Po dokonaniu tych zmian możliwe będzie edytowanie faktury zakupu według instrukcji z pkt 1.


Po ponownym zarejestrowaniu i zatwierdzeniu faktury można przejść do płatności (
Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności) i jeszcze raz oznaczyć ją jako zapłaconą za pomocą opcji Oznacz płatność.

5. Edycja faktury zakupu ze statusem Skorygowana 


W przypadku omyłkowego wybrania opcji Faktura korygująca lub konieczności cofnięcia zarejestrowania korekty można usunąć fakturę korygującą w przygotowaniu lub wycofać jej rejestrację. W tym celu należy przejść do Księgowość >> Zakupy >> Faktury korygujące, odnaleźć na liście korektę powiązaną z fakturą sprzedaży i przejść do jej edycji.


- opcja Edycja >> Usuń fakturę korygującą w przygotowaniu - należy ją wybrać w przypadku, gdy faktura korygująca nie została jeszcze zatwierdzona. Szkic faktury korekty zostanie wtedy usunięty z listy faktur korygujących, a status zwykłej faktury zmieni się ponownie na status Zatwierdzona.- opcja Edycja >> Edytuj i rejestruj ponownie, następnie Edycja >> Usuń fakturę korygującą w przygotowaniu - należy ją wybrać w przypadku, gdy faktura korygująca została już zarejestrowana i zatwierdzona.W przypadku skorygowania faktury zakupu do zera, otrzymuje ona status Anulowana (korekta do zera). Gdy faktura korygująca do zera zostanie usunięta, status pierwotnej faktury zakupu zmieni się na Zatwierdzona


Po wykonaniu w fakturze korygującej jednej z opisanych powyżej opcji, możliwa będzie edycja pierwotnej faktury zakupu. 

Czy ten artykuł był pomocny?

To wspaniale!

Dziękujemy za opinię

Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!

Dziękujemy za opinię

Daj nam znać, jak możemy ulepszyć ten artykuł!

Wybierz co najmniej jeden powód
Wymagana weryfikacja captcha.

Wysłano opinię

Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł